Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) stanovují podmínky, na základě, kterých Mgr. Iva Zich Fričarová, nám. Kosmonautů 1127/11, 789 85 Mohelnice, IČ 083554821, (dále jen „poskytovatel služeb“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „zákazník“) služby v oblasti cvičení jógy, vzdělávacích akcí, víkendových akcí, a s tím souvisejících činností (dále jen „služba“). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou stran, na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.

1.2 „Smlouva“ je mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb uzavřena v momentě registrace v rezervačním systému Reservio. Tato smlouva se řídí těmito podmínkami a provozním řádem. Provozní řád je souhrn pravidel chování v rámci prostor, kde je lekce realizována, k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků.

1.3 „Registrace“ je úkon, při kterém si zákazník zarezervuje vybranou službu v rezervačním systému Reservio.

1.4 „Rezervačním systémem“ se rozumí portál Reservio.

1.5 „Ceníkem“ se rozumí přehled cen dostupný v rezervačním systému Reservio.

1.6 Zákazník svou registrací souhlasí s obchodními podmínkami i provozním řádem.

II. SLUŽBY

2.1 „Službou“ se myslí obecné pojmenování otevřené lekce jógy, kurz jógy, workshop, seminář, přednáška, vystavení dárkového poukazu či voucheru, a další vzdělávací akce.

2.2 „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená poskytovatelem služeb, v souladu s rozvrhem zveřejněným v rezervačním systému Reservio a na webových a FB stránkách poskytovatele služeb (www.jo-ga.cz). Lekce je zaměřena na širokou veřejnost, při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.


 

2.3 „Permanentku“ lze vystavit v hodnotě uvedené v ceníku. Permanentka je přenositelná na jinou osobu. Permanentku je třeba předložit při jejím uplatnění jako úhradu za vybrané služby. Platnost permanentky je omezená koncem kalendářního roku, v němž je vystavena, není-li mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb stanoveno jinak.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Vstupem do prostor, kde je lekce realizována zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas. Tím dochází k uzavření smlouvy v mluvené formě.

IV. PLATBY, STORNO PODMÍNKY A CENÍK

4.1 Ceník je dostupný webových stránkách (www.jo-ga.cz) a v rezervačním systému Reservio. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat ceník dle vlastního uvážení.

4.2 Otevřené lekce, rezervované přes Reservio, se zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději do začátku lekce nebo platbou na místě.

4.3 Storno otevřených lekcí musí klient sdělit s dostatečným předstihem. Na otevřenou lekci má klient možnost se registrovat dostatečně předem, avšak je povinen včas se odhlásit, aby bylo možno jeho registraci zrušit a přidat náhradníka. Klient své lekce ruší formou odhlášení z rezervačního systému. Otevřenou lekci může klient zrušit nejpozději 8 hodin před jejím zahájením, jinak lekce, pokud si sám nenajde náhradníka, propadá a studio po klientovi bude požadovat náhradu v plné výši při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Povinnosti poskytovatele služeb, související se službami, se řídí výhradně těmito podmínkami.

5.2 Zákazník je povinen dodržovat obchodní podmínky, storno podmínky a provozní řád prostor, v němž lekce či jiná služba probíhá.

5.3 Zákazník je povinen své osobní údaje v rezervačním systému uvádět správně a pravdivě.

5.4 Zákazník se zavazuje, že při návštěvě prostor, v nich je služba realizována, bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude, jakkoli poškozovat dobré jméno poskytovatele služeb.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

6.2 Poskytovatel služeb se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6.3 Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od klienta, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

6.4 Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Veškerá ujednání mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem jsou vázána právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2 Poskytovatel služeb je oprávněn tyto obchodní podmínky či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele služeb, či skrze e-mail zákazníkovi.

7.3 Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb je možné zasílat na e-mail:
jo-ga@seznam.cz

Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 7. 2023

Mgr. Iva Zich Fričarová

nám. Kosmonautů 11272/11, 789 85

IČ 03554821

 

 

Kontakt

Mgr. Iva Zich Fričarová (+420) 732 158 898 jo-ga@seznam.cz